Etapeplan

Bydelen vil udvikles sig over mange år. Der skal gives plads til en gradvis, organisk udvikling med en høj grad af fleksibilitet i forhold til de behov og muligheder, der til en hver tid er aktuelle. Udviklingsplanen sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. Planen er udviklet i dialog med borgere, interessenter og fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafik, klima, byliv og økonomi. Planen fokuserer på de store træk i natur - og byudviklingen, og fastlægger en række principper for natur, veje, forsyning, vandafledning og bebyggelser.  Byudviklingen vil ske over mange år, og området vil blive detailplanlagt etapevist med kommune- og lokalplanlægning for de enkelte områder. Udviklingsplanen skal ses som dynamisk og kan rumme skiftende behov og tendenser, ligesom den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Området inddeles i 5 etaper, som illustrere en forventelig udbygningstakt.

  • Realistiske etapestørrelser
  • Udbygningstakt / rækkefølge
  • En etapeplan for naturudvikling
  • Etapeplanen skal kunne rumme en løbende tilpasning af planen til aktuelle behov.

Projektområdet inddeles i etaper, som vist herunder. Etapeinddelingen er principiel og kan varieres i afgrænsning ud fra kommende behov for byudvikling.

Diagram der viser udbygningstakten for byudvikling/infrastruktur

Diagram der viser rækkefølgen for naturudviklingen- Jan og Lene

 

Lovgivning - skal dette med?

Nogle af tiltagene i udviklingsplanen vil kunne gennemføres uden myndighedsbehandling. Eksempelvis vil en mark, der bliver udlagt til natur, kunne betragtes som en driftsform, der ikke kræver tilladelse. Andre tiltag kræver dog tilladelse fra myndigheder, f.eks vil en udvidelse af de eksisterende skove ved skovrejsning kræve tilladelse fra fredningsnævnet og etablering af søer vil kræve tilladelse fra bla. planloven. En gennemførelse af hele naturudviklingsplanen vil kræve tilladelse efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og kommuneplanen.

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer