Landskab og rekreation

Landskab og beplantning - Afsnittet er ikke skrevet færdigt

Nørrestrand udbygges i et kuperet kulturlandskab med vådområder og bakkede landbrugsarealer med spredte gårdanlæg. Landskabet har en afgørende betydning for den overordnede strukturering af bydelen.

Bydelens struktur tager afsæt i områdets eksisterende landskabsformer og naturindhold, der i størst muligt omfang skal være karaktergivende til den nye bydel. 

Den eksisterende variation i områdets terræn og vegetation vil medføre et bredt udbud af oplevelses og aktivitetsmuligheder samtidig med, at hensynet til områdets dyreliv tilgodeses.

Der mangler noget om overordnet beplantning og principper for beplantning i det hele taget.

Landskabskiler

Landskabskiler vil strækkes sig fra Naturområdet Nørrestrand i syd og op gennem bydelen mod nord.  De vil rumme naturområder, engarealer, rekreativt ophold, frilivsaktiviteter og dyrkede arealer. De strækker sig op fra Nørrestrand og giver mulighed for frie kig mellem den eksisterende by og den nye bydel. Landskabskilerne skal afspejle det oprindelige landskabs spor i den nye bydel.

Som princip fremstår landskabskilerne som åbne. Der kan etables grupperinger af træer, enkelte skovholme samt punktbeplantninger i sammenhæng med forskellige bebyggelsestypologier.

Afgræsning

Hvad skal landskabskilerne skulle kunne? Internt og fx rettet mod fængslet.

Mindre naturlokaliteter

Det er vigtigt at bevare naturlokaliteter som fungere som spredningslokaliteter for områdets dyre- og planteliv.

Skovarealer

I områdets sydøstlige del ligger et eksisterende mindre skovområde med gamle danske bøgetræer. Der er et ønske om at der rejses ny skov i sammenhæng med den eksisterende, for at sikre den gamle skov, men også skabe et alternativ til de åbne vidder der, er fremherskende i området.

Overordnede beplantningselementer

Ny beplantning skal samordnes med landskabskilerne og den blå infrastuktur i en markant grøn struktur.

Friluftsaktiviteter

Stiforløb, udsigtspunkter, fugletårne, placering af fritidsaktiviteter og uorganiseret sport, motionsanlæg, Mountainbikerute, picnicpladser, nyttehaver - Supplement til de opholds og legemuligheder, der skal etableres i bebyggelsernes private og fælles friarealer

 

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer