Mobilitet

Vejnettet

Som princip skal der ikke være gennemkørende trafik igennem hele området. Et separat stisystem skal danne et sammenhængende forløb gennem bydelen, de grønne områder og forbinde boligområderne med de fælles aktiviteter, og daglige mål som skole, institutioner, indkøb og arbejde.

Etape 1 skal vejbetjenes fra Egebjergvej. Vejen etableres i forbindelse med realisering af 1. etape af lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens. Vejen forlænges til området 2, når denne skal etableres. Etape 3 og 4 vejbetjenes henholdsvis fra Serridslevvej og Nebelvej. Etape 5 vejbetjenes fra Stensballevej.  De endelige vejforløb skal fastlægges i forbindelse med detailplanlægning for delområderne.

Princip for udbygning af infrastruktur

Nordre Strandvej

Nordre Strandvej, skal ved gradvis udbygning af bydelen, overgå til primært at fungere som en rekreativ forbindelse, der ligger som kulturhistorisk spor gennem landskabet.

Ny forbindelse syd om Serridslev

XXX

Stier

Et separat stisystem skal danne et sammenhængende forløb gennem de grønne områder og forbinder byområderne med de fælles aktiviteter, og daglige mål som skole, institutioner, indkøb og arbejde.

Samlingspunkter og mødesteder for børn og voksne i alle aldre i tilknytning til stisystemet prioriteres højt, når nye byområder planlægges og rammerne for bydelens liv udformes. På den måde understøtter stier og aktiviteter i de grønne områder kontakten mellem beboerne i området. 

Ved planlægning og udformning af veje og stier vægtes sikkerhed for de bløde trafikanter højt, og udformes så der skabes tilgængelighed for alle. Der vil dog også blive etableret naturstier som ikke nødvendigvis er tilgængelige for alle.

Under hensyn til visionen om bæredygtighed i området skal overfladevand som princip afledes lokalt til grøft eller terræn, belagte arealer minimeres inden for gældende regler og krav og stisystemer placeres og udformes, så det bliver attraktivt at cykle fremfor at køre i bil.

Stierne består af trafikstier, rekreative stier og private fællesstier, som skal binde områderne sammen og skabe forbindelser i bydelen, til naturområdet Nørrestrand, til Hansted og til Horsens by.

Trafikstierne er de overordnede stiforbindelser, der er placeret under hensyn til cykeltransport. Stierne anlægges med fast belægning og belysning.

Rekreative stier er sekundære stier, der er placeret under hensyn til rekreative aktiviteter, oplevelser og forbindelser.

Interne stier skal sikre stiforbindelser i og imellem byområderne til brug for intern stitrafik samt knytte boligområderne til det offentlige stinet. Stierne indpasses som en del af de enkelte bolig- og institutionsområder, som anlægger og vedligeholder stierne.

Forbindelse over Nørrestrand

For at sikre optimale trafikale forbindelser mellem den nye bydel og den eksisterende by, er der et ønske om at etablere en forbindelse over Nørrestrand for bløde trafikanter. Forbindelsen ønskes placeret hvor afstanden mellem syd og nordbredden af Nørrestrand er mindst- omkring Loddentot. 

Forbindelse over Fiskebæk

For at skabe en sammenhæng i hele bydelen etableres der en forbindelse for bløde trafikanter over Fiskebæk. Forbindelse tager hensyn til naturværdien omkring Fiskebæk, og giver mulighed for at opleve det særlige landskab her.

Referencefotos.

Parkering

Parkering foregår i forbindelse med bebyggelse og integreres i bebyggelsen og flere steder i konstruktion ved detailplanlægning.

Under hensyn til bæredygtighedsprincippet for området minimeres det samlede, befæstede areal til parkering. Arealer ud mod landskabskilerne friholdes for parkering.

 

 

 

Dalforløbet omkring Fiskebæk

Nordre Strandvej med karakteristisk alle.

Karakteristisk vejforløb igennem området.

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer