Natur - og byudviklingsplan

Natur - og byudviklingsprojektet for bydelen Nørrestrand er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 400 ha.

Naturudviklingen

Naturen leverer livskvalitet til mennesker i form af dets rekreative egenskaber, og den leverer liv og levesteder for planter og dyr. Området nord for Nørrestrand står over for en stor udvikling de kommende år, hvor landbrugsarealer skal transformeres om til arealer med høj rekreativ værdi og hvor den biologiske mangfoldighed skal styrkes. Danmark har gennem Biodiversitetskonventionen forpligtiget sig til at stoppe tabet af den biologiske diversitet, og Horsens Kommune vil med denne plan bidrage til at styrke dette arbejde.

Selvom udvikling af en artsrig natur i landbrugslandet nord for Nørrestrand kræver tålmodighed, så vil man på det rekreative område, allerede inden for en kort årrække høste gevinsten af nye stier, udkigspunkter, fugletårne og udkig til søer og vandløb. Nogle naturområder vil få lov til at udvikle sig selv, andre skal have en hjælpende hånd. Fiskebæk skal genslynges til sit naturlige lejde, søer skal reetableres og der skal rejses en helt ny skov. Store arealer skal afgræsses med forskellige dyr – heste, kvæg, får o.lign., så der skabes en dynamik, der giver de bedste rammer for naturudviklingen.

Udviklingen vil starte i det øjeblik jorden tages ud af omdrift og næringsstoftilførslen reduceres, og den naturlige succession vil begynde at indtage området. Naturlige enge med flotte og sjældne orkidéer eller overdrev med høj rigdom af arter fordrer dog en længere tidsramme inden vi ser det fulde potentiale.

Her i planen gennemgås udviklingspotentialet for området, og derfor er det ikke ses en facitliste, men mere et katalog over idéer og udviklingsmuligheder for den fremtidige natur nord for Nørrestrand.

Kortet viser de arealer, der er oplagte at omlægge til nye naturområder. Afgræsningerne er ikke endelige og vil først blive fastlagt i realiseringsfasen.

Skraveringen viser forekomsten af beskyttede naturarealer, og med fuld farve potentielle fremtidige naturarealer.

Signaturforklaring - Jan og Lene

Indsæt principdiagram for igangsætningen/etableringen af naturudviklingsprojekterne - Jan og Lene

 

 

Byudviklingen

Når området er fuldt udbygget vil der være plads til mellem 6000-9000 indbyggere.

I forbindelsen med udarbejdelsen af natur - og byudviklingsplanen for den nye bydel Nørrestrand er der fastlagt en række principper for byudviklingen.

Principperne skal afspejles i kommune- og lokalplanlægningen, som bliver opfølgningen på Natur - og byudviklingsplanen.

1. Naturen er det bærende element - Udviklingen af bydelen Nørrestrand starter med igangsætningen af et sammenhængende naturprojekt for området. Naturprojektet vil forbedre områdets eksisterende naturværdi og give området en høj herlighedsværdi, som vil gøre området attraktivt fra første færd.

2. Udviklingsplanen er udviklet med afsæt i landskabet. Eksisterende landskabs- og naturindhold respekteres og forbedres i den efterfølgende planlægning, som et vilkår for byudviklingen.

3.Vandets vej skal danne grundlag for disponering af områderne og regnvandshåndtering af hverdagsregn og skybrud skal indgå i områdernes indretning som et rekreativt, synligt element.

4. Bebyggelser skal indpasse smukt i landskabet og hensynet til optimal orientering og udsigt til de åbne landskabskiler og Horsens by skal veje tungt.

5. Bebyggelsen skal være varieret og mangfoldig i skala, arkitektur, ejerforhold og typologi.

6. Udviklingsplanen fastlægger optimale forbindelse indenfor projektområdet, men også til de omkringliggende områder.

7. Bæredygtighed

Grafik til principperne

Principdiagram for byudvikling

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer