Kulturhistorien

Kulturhistorie

Området nord for Nørrestrand ligger på et højt moræneplateau med stejle skrænter, der danner en brat overgang til fjorden og tunneldalkomplekset, der strækker sig ind i landet mod vest. Landskabet er dramatisk og rigt på relief, ikke mindst hvor de stejle skrænter ned mod den lavvandede fjord er furede af erosionskløfter og slugter. Her er tale om et landskab på tværs af tid. Et landskab, hvor historien ligger lag på lag fra det blev skabt af isen til udskiftningstidens omfordeling af de naturgivne ressourceområder. Det er denne periode, der i kulturlandskabet har den største stemme, men landskabet gemmer på spor efter menneskets liv og død gennem både forhistorisk og historisk tid. Fra jægerstenalderens bopladser langs kysten til nyere tids industrimiljø.

Kirkerne

Fortidsminder

Diger

Der er registreret fem diger indenfor projektområdet, som er beskyttet efter museumslovens § 29a. Digerne er bevoksede og er karakterskabende lokalt.

Veje

 

Kulturmiljøer

Området nord for Nørrestrand er tynd befolket, alligevel er det rigt på værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

Kommunens udpegede kulturmiljøer:

 Kirkeomgivelser omkring Serritslev Kirke. Vær Kirke, særligt kirkeområde og kirkens fjernomgivelser.

 Stenalderbopladser ved Nørrestrand. Koncentration af stenalderbopladser og skaldynger langs randen af Nørrestrand.

Derudover skal der fremhæves 3 kulturmiljøer:

Nebel er den næststørste af sognets tre landsbyer, beliggende langs Nordre Strandvej og den sydligste del af Nebelvej. Hvor de to veje mødes lå den forsvundne kirke. Ved reformationen var der 11 gårde i landsbyen, der ejedes af kongen, adlen og bispen. I 1662 var der endnu 11 gårde, hvoraf kongen sad på de 10. I forbindelse med landboreformerne er de fleste gårde siden blevet udskiftet, men langs Nordre Strandvej ligger der fem gårde i den gamle landsby. Gårdene er grundmurede, og alle har en tre eller firlænget gårdstruktur. Flere af bygningerne har høj bevaringsværdi. I landsbyen er der tre bindingsværkshuse, og det ældste, Nebelvej 1, blev opført i 1770 og fungerede som kapellanbolig. Bygningen har høj bevaringsværdi. Som det gælder for Nordre Strandvej og Nebelvej er udviklingen gået uden om Nebel, og der findes her et meget velbevaret, værdifuldt og bevaringsværdigt kulturmiljø. Udenfor landsbyen langs Nordre Strandvej ligger flere bygninger med høj bevaringsværdi. Nr. 44 udskiftet fra Nebel og nr. 47 udskiftet fra Hansted. Den oprindelige Nebel Kirke er forbundet af den kuperede og idylliske nord-sydgående Nebelvej. Vejen er i Nebel by over en længere strækning stensat.

Serridslev ligger delvist medtaget i strukturplanens område, og skal derfor kort omtales. I byen har der bl.a. været en smed, en skole og et forsamlingshus der endnu er i brug. Den langstrakte landsby har mange bevarede gårde, heraf enkelte i perspektivområdet. Langs Toftekærsvej ligger tre gårde med elementer af høj bevaringsværdi.

Vær præstegård ligger alene sammen med kirken. Præstegården brændte i 1928 og blev erstattet af en ny opført i Bedre Byggeskik. Præstegården har høj bevaringsværdi. Kirke og præstegård udgør et sluttet lille gejstligt miljø uden omgivende bebyggelse. Ved Værholm Bæk lå i 1600-tallet en stampemølle, der dog ikke hørte til præstegården.

Hammersholm er et nu forsvundet industriområde. I årene fra 1868 til 1900 lå der her et teglværk og i 1868 til 1887 tilmed et kalkværk. De sidste bygninger blev nedrevet i begyndelsen af 1980-erne og området er I dag et grønt område. Fiskebæk Mølle omtales i slutningen af 1500-tallet. Møllen var en kornmølle, dens præcise placering kendes ikke.

 

OVERSKRIFT

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer