Home Nørrestrand Området Landskabet

Landskabet

Byudviklingsområdet er et storbakket morænelandskab, som mod syd går over i tunneldalen der rummer Nørrestrand. Terrænet falder fra omkring kote 50 syd for Serridslev til Nørrestrands kote 0, men der er store variationer i terrænformerne. Der er 3 højtliggende plateauer, jævnt sydskrånende flade, en nord-syd gående, smal og dyb dal med et vandløb (Fiskebæk), en øst-vest gående bred lavning nord for Nebel, en bugtet, stedvis smal lavning mellem Vær og Nebel og en markant dal mellem Vær og Nørrestrand. Sidstnævnte dal med Vær Sø er sløret af tilgroning, mens terrænforholdene i området generelt er tydelige.

Der er meget fine udsigter fra store dele af området mod syd over Nørrestrand, og fra kanten af de højtliggende plateauer og fra skrånende flader omkring dem er der udsigt mod andre morænebakker indenfor og udenfor området, bl.a. Tamdrup og Stensballe Bjerge, og også Horsens Fjord kan skimtes. Nord for Nebel og vest for Vær er der mindre landskabsrum, hvor udsigten er begrænset af terræn og bevoksning.

Området som helhed fremstår som overvejende dyrket land med ældre landbrugs- og beboelsesbygninger, forbundet af smalle veje. Nordre Strandvej snor sig gennem bakkelandskabet, nogle af de øvrige veje er relativt rette og stedvis stejle. Nebel er en samling af huse og gårde og en kirketomt. Den øvrige bebyggelse i området er fritliggende gårde og huse, hvoraf mange ligger nær Nordre Strandvej og på den vestlige af de tre plateauer samt langs vejen vest for Serridslev. Der er ingen beboelsesbygninger med en placering eller udformning der virker dominerende. Store arealer er ubebyggede. Vær med kirke og præstegård danner en særlig kulturhistorisk enklave. Serridslev med kirken fremstår fra vest som en landsby med mange store træer og en klar afgrænsning mod det åbne land. Den vestlige del af området rummer blandet bebyggelse langs Højbovej og Egebjergvej. Der er ikke naturlige eller kulturhistoriske forhold der har givet anledning til ensartethed, og området er derfor generelt varieret i sin bebyggelses- og vejstruktur.

Der løber et højspændingstrace med ca 15 m høje stålmaster i områdets vestlige del langs Egebjergvej og et trace med lavere træmaster på langs gennem det fredede område nord for Nørrestrand. Herudover er der ingen markante tekniske elementer inden for området. Fra store dele af området, specielt den vestlige del og de højest beliggende arealer, ses den nordlige del af Horsens incl. Stensballe meget tydeligt, med Fængslet og stadion (Casa Arena) som særligt markante elementer. Dele af byen er skjult af bevoksning på de stejle, ubebyggede dalsider mellem byen og Nørrestrand.

Bevoksningen i området er generelt ret sparsom, men giver alligevel området karakter. Der er mange markante træer og trægrupper omkring bebyggelsen, og i områdets østlige del er der små lunde på skrænter og måske omkring mergelgrave. En delstrækning af Nordre Strandvej har markante vejtræer, og enkelte bebyggelser har allé langs deres adgangsvej. Herudover er der bevoksning på lavtliggende arealer som ikke anvendes landbrugsmæssigt mere, bl.a. i et stort område mellem Vær og Nørrestrand.

Væsentlige dele af området er meget synligt fra de dele af Horsens der i dag har udsigt over Nørrestrand.

Samlet set kan området betegnes som et meget smukt, storbakket, varieret, typisk dansk, ældre kulturlandskab med en markant udsigt til – og synlighed fra - landskabselementet Nørrestrand og Horsens’ og Stensballes nordlige byfront.

I Kommuneplan 2013 er de terrænmæssigt mest varierede dele af området (den nord-syd gående dal omkring Fiskebæk og det meste af landskabet mellem Vær, Nebel og Nørrestrand) samt bredzonen langs Nørrestrand udpeget som bevaringsværdigt landskab.

 

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer