Home Nørrestrand Området Naturen

Naturen

Vildtreservat

Nørrestrand blev udlagt som vildtreservat i 1977. Indtil 1982 var jagt tilladt på vandet i den nordlige del af reservatet, men nu er hele reservatet totalfredet, og det er ikke længere tilladt at drive jagt på Nørrestrand. Jagt er dog fortsat tilladt på de privat ejede arealer på nordsiden. Det er især det rige fugleliv, der skal beskyttes. Der er set 230 fuglearter i Nørrestrand. Det er mere end halvdelen af Danmarks fuglearter.

Vandløb

Der er fire vandløb i området. Vandløbene løber alle ind i Nørrestrand.

I vest løber Store Hansted Å. Fra nord løber Fiskebækken og Nebel bæk ud i Nørrestrand. Fra øst løber Vær bæk ind i Nørrestrand. Store Hansted Å er et offentligt vandløb, Fiskebækken, Nebel bæk og Vær bæk er private vandløb. Alle vandløbene er beskyttede af naturbeskyttelsesloven og alle vandløb har god økologisk tilstand for smådyr (insekter, snegle krebsdyr m.m.). En del af Nebel bæk er rørlagt. En fremtidig planlægning må ikke være til hindrer at vandløbet kan frilægges.

Beskyttet natur

Ud over vandløb forekommer der beskyttede naturtyper spredt i området. Lige nord for Nørrestrand finds flere naturtyper, der tilsammen danner en mosaik af et stort sammenhængende naturområde. Længere mod nord forekommer der enkelte søer, moser og overdrev.

 

KOrt med vandløb, beskyttet natur, natur og vildtreservat

Udpegninger i kommuneplanen

Store dele af området indgår i kommuneplanudpegninger af lavbundsarealer, økologiske forbindelser, naturbeskyttelsesinteresser og bevaringsværdige landskaber.

Til sammen danner udpegningerne vigtige områder, der sikrer eller kan sikre større sammenhængende naturområder.

Nørrestrand er et vigtigt område, idet det danner et knudepunkt for spredningskorridorer. Mod vest kommer Store Hansted Å, der med sine mange vådområder fungerer som en bred korridor af enge, vandløb og moser.

Mod nord udgør Fiskebækken og den omkringliggende ådal en vigtig spredningskorridor, ikke bare for odder, men også for områdets planter og padder.

Det er vigtigt, at ådalens bund og skrænter så vidt muligt friholdes for byggeri, og at fremtidige infrastruktur tager højde for ådalens betydning som spredningskorridor ved at indarbejde fauna og florakorridorer.

Mod øst løber en korridor langs Vær bæk, der ved Vær sø skifter retning mod nord langs Haldrup bæk

Bilag lV arter

I forbindelse med udvidelse af Værvej er der registreret spor fra odder. Det vurderes, at odderen kan forekomme ved Nørrestrand og i vandløbene i området.

Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til andre bilag IV arter i området. 33

Der kan dog forekomme andre bilag IV arter i området. Det kan dreje sig om bla. Markfirben, flere arter af flagermus og padder.

I området er der en del levende hegn. Disse kan fungere som spredningskorridorer for visse arter af flagermus.

De søer og vandhuller der er i området kan være vigtige trædesten og eller ynglesteder for områdets padder.

 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer