Home Områdefornyelse Friarealer

Friarealsforbedring

En stor del af områdets beboere har kun i meget begrænset omfang adgang til rekreative nærarealer i forbindelse med boligen. Mange steder er der tale om et mindre, betonbelagt område, der aldrig har været disponeret til opholdsarealer, eller gårdrum, der er fyldt op med udtjente baghuse og faldefærdige skure.
Næsten overalt er de oprindelige matrikelskel markeret med hegn eller mure, der forhindrer en mere hensigtsmæssig anvendelse og indretning.

Efter den indledende scanning er der udpeget 4 potentielle friarealområder i boligkvarteret øst for Havneallé. Der er tale om 3 lukkede karréer og en delvis åben karré.
Alle områder er kendetegnet ved små og oftest mangelfuldt indrettede nærarealer til de enkelte ejendomme.

Derudover er der peget på de to storkarréer på hver side af Torvet, dels mellem Søndergade og Nørregade, dels Borgergade og Kattesund/ Amaliegade, begge med begrænsede friarealer til beboerne: Førstnævnte karré er massivt udfyldt med bag- og sidebygninger i varierende kvalitet, samt et mindre, ryddet område med parkering.

Der foreligger en lokalplan fra 2007, der opdeler karréen i tre dele og giver mulighed for etablering af friarealer, gennemgangsstrøg og nybyggeri. Den anden karré er delvist ryddet for bebyggelse og indeholder to større private parkeringsarealer til udlejning.

Der bor i alt 1.655 mennesker i de udpegede karrèer.

I januar 2018 afholdes et stort fællesmøde for de personer, der bor i de relevante karreer eller ejer disse bygninger.
Disse personer modtager en invitation.

Hvis du er interesseret i at vide mere om arbejdet med friarealerne, kan du kontakte Gitte Sprogø, i Plan og By, tegss@horsens.dk

De karreer, der bliver set på mhp. at etablere bedre friarealer.

Plan fra lokalplan for Søndergadekarrèen

Fælles friarealer i Vestbyen - lavet ifm. byfornyelsen

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer