Miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM) screenet helhedsplanen for Endelave i forhold til en vurdering af, om planen skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget på baggrund af lovbekendtgørelsens bilag 2.

Horsens Kommune har på baggrund heraf vurderet, at helhedsplanen med sit overordnede sigte ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM) og derfor ikke skal miljøvurderes.