Klima og grønt

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Byen skal fortættes med især flere boliger og udvikles med nutidig byggeri og arkitektur.

Fodgængere og cyklisme skal opprioriteres.

Beplantning skal gøre byen grønnere og mere bæredygtig.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.


Skybrud i Frederiksgade

Klima

Der skal udarbejdes en samlet plan for, hvordan vandet fremover forhindres i at oversvømme byen.

Det er selvfølgeligt vigtigt at lave sikringer langs fjorden, Bygholm Å og Dagnæs Bæk.
Men også i resten af byen er det vigtigt, at indretningen af pladser og gader tager højde for den stigende vandmængde.

Der skal arbejdes med forsinkelse af vandet i form af beplantning, regnvandsbede, taghaver, grønne tage m.v.

Vandet skal så vidt muligt genbruges og bruges til rekreative formål og bylivsaktiviteter.

Regnvandet skal håndteres på overfladen og benyttes til rekreative formål.

Den samlede løsning skal udformes med æstetiske hensyn og bidrage til en parklignende stemning i boligkvarterene.

Byggerierne skal bygges og ombygges bæredygtigt og energimæssigt.

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Beplantning skal gøre byen grønnere og mere bæredygtig.
Der skal plantes mange træer i midtbyen.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.


Grønt

Der skal tænkes grønt og bæredygtigt ind i alle midtbyprojekter.
Det er ikke i alle projekter, det vil være relevant, men det skal overvejes og prioriteres.
Det er en stor kvalitet i Midtbyen med beplantning og begrønning af facader. En bymæssig beplantning skal arbejdes sammen med klimahensynene.
Bynatur skal være en del af boligkvarterene og Vildsporet.
Grønne, beplantede facader, kan være en del af moderne klimarigtig bebyggelse.
Et grønt strøg fra Bygholm Park trækkes ind gennem Boulevardkvarteret til havnen. Dette kan udføres som bytræer, facadebeplantning, beplantning i vejprofilerne m.v.
Byens parker skal benyttes til masser af bylivsaktiviteter, til ophold og oaser i byen.