Mobilitet

Vejnettet

Som princip skal der ikke være gennemkørende trafik igennem hele området. Et separat stisystem skal danne et sammenhængende forløb gennem bydelen, de grønne områder og forbinde boligområderne med de fælles aktiviteter, og daglige mål som skole, institutioner, indkøb og arbejde.

Etape 1 skal vejbetjenes fra Egebjergvej. Vejen etableres i forbindelse med realisering af 1. etape af lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens. Vejen gennem 1.etape forlænges til området 3, når denne skal etableres. Etape 2 vejbetjenes fra Nordre Strandvej. Etape 4 vejbetjenes henholdsvis fra Serridslevvej og Nebelvej. Etape 5 vejbetjenes fra Stensballevej. De endelige vejforløb skal fastlægges i forbindelse med detailplanlægning for delområderne.

Princip for forbindelser i området - stier og veje.

Princip for etapeinddeling af området.

Nordre Strandvej

Nordre Strandvej, skal ved gradvis udbygning af bydelen, overgå til primært at fungere som en rekreativ forbindelse, der ligger som kulturhistorisk spor gennem landskabet. Ejendomme, der i dag vejbetjenes direkte fra Nordre Strandvej, kan fortsat vejbetjenes herfra.

Ny forbindelse syd om Serridslev

Der skal planlægges for en senere nordlig ringvejsforbindelse mellem Haldrupvej øst for Stensballe og Serridslevvej ved Serridslev. Der skal i forbindelse med detailplanlægningen for den nye bydel sikres en nødvendig korridor for denne vejforbindelse, herunder terrænreguleringer.

Stier

Et separat stisystem skal danne et sammenhængende forløb gennem de grønne områder og forbinder byområderne, samt Hansted og Serridslev med de fælles aktiviteter, og daglige mål som skole, institutioner, indkøb og arbejde i bydelen.

Samlingspunkter og mødesteder for børn og voksne i alle aldre i tilknytning til stisystemet prioriteres højt, når nye byområder planlægges og rammerne for bydelens liv udformes. På den måde understøtter stier og aktiviteter i de grønne områder kontakten mellem beboerne i området.

Ved planlægning og udformning af veje og stier vægtes sikkerhed for de bløde trafikanter højt, og udformes så der skabes tilgængelighed for alle. Der vil dog også blive etableret naturstier som ikke nødvendigvis er tilgængelige for alle.

Under hensyn til visionen om bæredygtighed i området skal overfladevand som princip afledes lokalt til grøft eller terræn, belagte arealer minimeres og stisystemer placeres og udformes, så det bliver attraktivt at cykle fremfor at køre i bil.

Stierne består af trafikstier, rekreative stier og private fællesstier, som skal binde områderne sammen og skabe forbindelser i bydelen, til naturområdet Nørrestrand, til Hansted, Serridslev og til Horsens by.

Trafikstierne er de overordnede stiforbindelser, der er placeret under hensyn til cykeltransport. Stierne anlægges med fast belægning og belysning.

Rekreative stier er sekundære stier, der er placeret under hensyn til rekreative aktiviteter, oplevelser og forbindelser. I den nedre fredede del af området, er det hensynet til det rige fugleliv, der dikterer placering af stier. De lavvandede vige og tilstødende enge er vigtige raste- og fourageringsområder for gæs, ænder og vadefugle, og stier skal placeres i en afstand på mellem 200-400 meter fra disse områder.

Interne stier skal sikre forbindelser i og imellem byområderne til brug for intern stitrafik samt knytte boligområderne til det offentlige stinet. Stierne indpasses som en del af de enkelte byområderområder, som anlægger og vedligeholder stierne.

Forbindelse over Nørrestrand

For at sikre optimale trafikale forbindelser mellem den nye bydel og den eksisterende by, er der et ønske om at etablere en forbindelse over Nørrestrand for bløde trafikanter. Forbindelsen ønskes placeret hvor afstanden mellem syd og nordbredden af Nørrestrand er mindst omkring Loddentot. Området indeholder en række naturværdier, der skal beskyttes ved etableringen af en forbindelse i form af en bro med tilhørende stisystem. En bro vil ikke i sig selv påvirke de beskyttede naturtyper og fuglene i området. En bro med tilhørende stisystemer vil medføre øget færdsel og forstyrrelser på nordsiden af Nørrestrand. Der skal derfor træffes en række foranstaltninger, så der ikke sker ændringer i den beskyttede natur, eller forstyrrelser der påvirker dyre- og fuglelivet negativt.

Forbindelse over Fiskebæk

For at skabe en sammenhæng i hele bydelen etableres der en forbindelse for bløde trafikanter over Fiskebæk. Forbindelse tager hensyn til naturværdien omkring Fiskebæk, og giver mulighed for at opleve det særlige landskab her.

Parkering

Parkering foregår i forbindelse med bebyggelse og integreres i bebyggelsen og flere steder i konstruktion gennem detailplanlægning.

Under hensyn til bæredygtighedsprincippet for området minimeres det samlede, befæstede areal til parkering. Arealer ud mod landskabskilerne friholdes for parkering.

Dalforløbet omkring Fiskebæk.

Nordre Strandvej med karakteristisk alle.

Karakteristisk vejforløb igennem området.

Foto- Colourbox.

Foto- Colourbox.