Erhvervs- og arbejdsliv

Der er 29 personer der bor på Endelave og hver dag pendler til arbejde på fastlandet, ifølge Danmarks Statistik. Der er 15 personer der hver morgen pendler til arbejde på øen, fra fastlandet. Det bliver til 88 pendlerture på færgen om dagen, frem eller tilbage. Dette vidner om hvor afgørende færgen er for, at det fortsat er muligt for fastboerne at bo på øen og have arbejde på fastlandet.

Ud af 145 voksne beboere på endelave, oplyser Danmarks statistik at der i 2018 var 39 personer der har gennemført grundskole som højeste uddannelse, 9 med en gymnasial uddannelse, 60 med en erhvervsfaglig uddannelse, 5 med en kort videregående uddannelse, 2 med en mellemlang uddannelse og 7 med en lang videregående uddannelse.

Landbrugserhvervet

Der er 21 landbrugsejendomme som driver arealer der er søgt landbrugsstøtte på. Antallet af erhvervsmæssige* dyrehold på øen har været faldende de seneste år. Pt. er der kun registreret et erhvervsmæssigt dyrehold på 5 af de ovenstående landbrugsejendomme. Der er primært tale om kvægbrug med 10-40 ammekøer med opdræt samt et fårehold på 50 får. Derudover er der et par ejendomme som har et mindre hobbydyrehold med lidt kvæg samt et par heste og grise på øen.

Der drives landbrug med forskellige afgrøder på i alt 920 ha jord. Ca. 60 % af arealerne dyrkes intensivt (bl.a. kornafgrøder og bælgsæd), mens det resterende areal består af græsarealer og en mindre del af skov.Store dele af de permanente græsarealer er registreret som beskyttede strandenge og ferske enge, jfr. naturbeskyttelseslovens §3. De beskyttede arealer udgør dermed en væsentlig andel af de drevne arealer.

Dyrene er vigtige til afgræsning og pleje af de mange beskyttede naturarealer, der er på øen, således at det sikres at disse fortsat holdes lysåbne med en varieret natur. Det er derfor vigtigt i en helhedsplan for Endelave, at understøtte landbrug med husdyrhold på øen, da især kvæg-, fåre- og hestehold er vigtige som afgræsser og naturplejere af de store naturområder, der er på øen.