Udvalgte byrum

Midtbyforbindelsen

Midtbyforbindelsen, fra Banegården til Havnen, er det strøg i Midtbyen, hvor der især skal være byliv og spændende byrum.

Horsens er ikke så stor, at der kan være byliv over det hele, så derfor er denne strækning opprioriteret. Dels for at give de bedste oplevelser, dels for at få hele Midtbyen med de 4 kvarterer til at hænge sammen.

Pladser, torve og parker langs denne strækning er derfor vigtige byrum i Midtbyen.

Andre byrum i Midtbyen skal også forbedres og aktiveres, men har ikke samme prioritet.

De 4 kvarterer i Midtbyen har hver deres identitet. De forskellige byrum langs Midtbyforbindelsen skal være med til at understrege dette.

Den gule farve angiver Midtbyforbindelsen

Byrummenes udformning

Byrummenes udformning skal afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

Når et byrum skal renoveres, skal der tages udgangspunkt i rummets særlige identitet, de eksisterende aktiviteter og karakteristika.

Der skal arbejdes med byrummets ”Her og der”-punkter, de steder i byrummet, hvor man tydeligt fornemmer rummets perspektiv, tydeligt lægger mærke til noget særligt, der er her, og det særlige, der er dér, lidt længere væk.

Ved renovering af byrummene skal det enkelte rum ses i sammenhæng med de omkringliggende pladser, veje og torve.

Når pladser og byrum skal renoveres og fornys skal det ske med høj kvalitet og utraditionelle og unikke løsninger, der udfordrer provinsbyens forudsigelighed.”

Stueetagen i byrummene skal have åbne og levende facader. Her skal prioriteres funktioner, der tiltrækker liv i flest mulige timer.

De fleste byrum har flere funktioner: ophold, gennemgang, socialt samvær, oplevelser m.v.

De gamle bygninger skal holdes ved lige og bruges aktivt, som fx. den gl. Arrest, der er blevet indrettet til iværksætterkontorer.

Byrummene skal indrettes som urbane grønne rum. Træer og anden beplantning skal bringe naturen ind i byen. Hvor det er muligt, skal beplantningen være en del af klimatilpasningen.

Byrummene skal indrettes med stor tilgængelighed.
Det er dog en udfordring, at forskellige handicaps kræver forskellige hensyn i indretningen. Fx. ønsker gangbesværede niveaufri flader, mens svagtsynede ønsker kanter at orientere sig efter.

Jævnt fordelt i midtbyen skal der være adgang til frisk vand i det åbne rum, adgang til amme-/puslerum samt adgang til offentlige toiletter. Dette for bl.a. at tilgodese en sund livsstil, småbørnsfamilier og ældre.

Byrummene skal indrettes med en god belysning, der giver tryghed hele døgnet.

Kunst skal indtænkes i udformningen af byrum. Når dette er aktuelt, skal det ske tidligt i processen, så det bliver indarbejdet i projektet og hermed vurderet, hvordan og i hvilket omfang, kunsten skal indarbejdes i byrummets udformning.

Byrummene skal indrettes så aktiviteter og events let kan udfoldes med uformelle og formelle scener, strøm til udstyr, m.v.

Aktiviteter i byrummene

Skæve og overraskende elementer skal optræde i byrummene.

Nogle byrum skal fungere som oaser i byen.

Kulturarven skal udnyttes og formidles i byrummene.

Kunst skal være en del af byrummene. I form af fx. gavlmalerier, specielle belægninger, skulpturer eller byudstyr.

Der skal være siddepladser til forskellige typer behov og sociale samvær.