Landsbyerne

Landsbyen Serridslev

Serridslev er en landsby, der rummer boliger, småerhverv, en børnebondegård samt Serridslev Kirke. Derudover er der ikke nogen egentlige byfunktioner. Der er planlagt en ny vejforbindelse mellem Stensballevej og Serridslevvej gennem den nordlige del af området for Natur - og byudviklingsplanen. Vejen vil danne afgrænsningen mellem den nye bydel og Serridslev. Ved fremtidig planlægning kan det overvejes om, der på sigt kan skabes et mindre antal byggemuligheder i Serridslev.

Serridslevvej. Ankomsten til byen fra vest.

Landsbyen Nebel

Landsbyen Nebel har et meget velbevaret, værdifuldt og bevaringsværdigt kulturmiljø. Nebel er kendetegnet ved en rig variation i små vejforløb, terrænforskelle og store karakteristiske beplantninger, som giver landsbyen en helt særlig menneskelig skala. I forbindelse med byudvikling respekteres eksisterende strukturer. Ved detailplanlægning og etablering af ny bebyggelse omkring Nebel tages der stilling til en nænsom bearbejdning af overgangene mellem nye og eksisterende strukturer. Det kan være ved at forstærke eksisterende træk eller ved at tilføje moderne elementer, der underordner sig den eksisterende struktur.

Nebel ligger lavt og er omkranset af en karakteristisk beplantning. Set fra Nebelvej nord for Nebel mod syd.

Nebel er kendetegnet ved varierede vejforløb og store karakteristiske træer.