Planer og politikker

Kommuneplan 

Kommuneplanen sætter de overordnede rammer for arealanvendelsen i hele kommunen. Den samler en lang række emner i byer og det åbne land og ikke mindst samspillet mellem de to. Planen revideres hvert fjerde år og godkendes af byrådet. Den må ikke være strid de ”nationale interesser”, som Staten fastlægger. Nationale interesser er f.eks. kystnærhedszonen, lavbundsarealer og bevaringsværdige landskaber.

Da Sønder Vissing ligger i et markant landskab, tæt ved Gudenåen og dens sidedale, er det ikke overraskende, at området er omfattet af en række udpegninger, herunder økologiske forbindelser, bevaringsværdige landskaber, lavbundsarealer og flere andre. 

Udpegningerne betyder, at områderne skal bevares eller udvikles under hensyn til formålet med udpegningerne. Områderne vil ikke kunne udnyttes til at opføre ny bebyggelse eller andre faste anlæg.

Kommuneplanens rammer for Sønder Vissing: 

Området på østsiden af Smedegade-Gl. Ryevej er udlagt til blandet bolig og erhverv. Vestsiden er udlagt til centerområde. Området omkring daginstitutionen, fælleshuset og kirken er udlagt til offentlige formål. De øvrige dele af byen og det ubebyggede område syd for Sdr. Vissingvej er udlagt til boligeområde.  

Helhedsplanen arbejder indenfor disse retningslinjer og rammer, og udlægger ikke nye rammer. 

Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken, som har fået titlen ”Rum for mennesker”, er et dokument, der sætter retningen for kommunens arbejde med arkitektur i bred forstand, og for dialogen med borgere og erhvervsdrivende om dette.

Arkitekturpolitikken indeholder et dialogværktøj med 9 målsætninger under disse 3 overskrifter:

  1. Styrk hele Horsens
  2. Vær en god nabo
  3. Byg til hverdagslivet

Helhedsplanen tager udgangspunkt i de arkitektoniske og rumlige oplevelser, der findes i Sønder Vissing og det omgivende landskab. 

I helhedsplanen er der fokus på at styrke hverdagslivet for borgerne i Sønder Vissing. 

Den bygger ikke i sig selv nogen bygninger, men arbejder med de eksisterende. 

Læs Arkitekturpolitikken her

Klimaplan

Klimaplanen peger på hvilke konkrete klima-tiltag, der skal sættes i gang for at sikre, at Horsens Kommune senest i 2030 er CO2-neutral.

En meget ambitiøs målsætning med en kort tidsramme.

I Sønder Vissing arbejdes der bl. a. på at etablere en bæredygtig kollektiv varmeforsyning.  

Læs Klimaplanen her

Friluftsstrategi

Strategien rummer denne vision: 

Borgeren er i centrum for det gode friluftsliv i Horsens Kommune.

Sammen skaber vi rammerne for,  at udeliv kan blive en naturlig del af tilværelsen. Vi tilskynder alle borgere til at komme mere ud i hverdagen, i weekenden og i ferien.
Vi vil støtte, at flere borgere tilvælger muligheder for aktiviteter, leg og læring, bevægelse og ophold i rekreative grønne områder, og at flere borgere er oftere eller mere ude.

Den rummer og en række målsætninger og konkrete tiltag. 

I denne helhedsplan er der også fokus på at styrke stiforbindelser og formidle mulighederne for at bevæge sig for at opleve naturen. 

Læs friluftsstrategien her

Biodiversitetsstrategi

Horsens Kommunes overordnede mål er at standse tabet af biodiversitet. Biodiversitet skal tænkes ind på alle typer af arealer – fra egentlige naturarealer til små oaser i byrummet. Horsens Kommune vil styrke og prioritere indsatsen for en mangfoldig natur ved at:

I arbejdet med at øge biodiversiteten, skal der især være fokus på at:
• Sikre tilstrækkelig beskyttelse af gammel værdifuld natur
• Beskytte, forbedre og udvide den eksisterende natur
• Beskytte og forbedre sjældne og sårbare arters levesteder
• Skabe nye levesteder for vilde planter, svampe og dyr
• Genoprette små naturområder, som trædesten og spredningskorridorer
• Etablere flere større selvforvaltende naturområder

Biodiversitetsstrategien kan støtte op om tiltag i denne helhedsplan, hvor der er tænkt i at gøre plads til naturen. 

Læs Biodiversitetsstrategien her