BYGNINGSFORNYELSE

En lang række af områdets ejendomme trænger i høj grad til renovering af facader og klimaskærm generelt.
Enkelte ejendomme er i en så dårlig vedligeholdelsesstand, at det måske ikke kan svare sig at bevare dem.

Der er, udover nogle kollegieværelser, registreret ca. 130 boligenheder uden eget bad, heraf 63 uden adgang til bad. Et større antal beboelsesejendomme har endvidere kun i meget begrænset omfang adgang til rekreative arealer.

Horsens Kommune ønsker nu at gå i dialog med ejere og lejere med henblik på at forbedre såvel boligstandard som bygningstilstand i form af beslutninger om bygningsfornyelse og friarealforbedring.

"What`s in it for me"

Hvis du ejer en ejendom i området og er interesseret i at forbedre den, så send en mail til Plan og By, planogby@horsens.dk
Skriv hvilken ejendom, det handler om og evt. hvilke arbejder, du kunne tænke dig at udføre, og bed om at få et møde arrangeret.
På sådan et møde vil I gennemgå, hvad der er af muligheder for arbejder og støtte.

Dette er muligt i hele projektets levetid til og med 2021- så længe der er penge i puljen.


Horsens Kommune prioriterer især de følgende 4 værdier, når der skal tildeles penge til forbedringer:

  • BEHOV Til bygninger, der er utidssvarende og har mangler.
  • BETYDNING I BYBILLEDET Bygninger, der er vigtige i deres omgivelser og har en høj arkitektonisk værdi.
  • AFSMITTENDE EFFEKT Bygninger, der påvirker deres naboer og omgivelser negativt
  • SYNLIGHED Bygninger, der er meget synlige i området, f.x. større hjørneejendomme

Grønnegade 11A bliver sat i stand i 2018, som en del af bygningsfornyelsen. Bygningen har været, og bliver igen, meget smuk. Den ligger meget synligt i gågadenettet.

Åboulevarden 95A bliver sat i stand Januar 2018