Boulevardkvarteret

Mål for kvarteret

Kvarteret udvikles til et moderne, grønt centerområde med boliger.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek / kulturhus, borgerservice og indkøb. Bycenteret skal være et bindeled mellem Handelskvarteret og Boulevardkvarteret.

Kvarteret skal hænge sammen med både Handelskvarteret og Havnekvarteret uden trafikale barrierer.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden.

En ny plan for infrastrukturen kræver samtidig en ny byplan. Her udvikles nye karreer, hvor der bygges og fortættes.
Her bygges centerfunktioner og boliger.

Et grønt strøg langs åen gennem området skaber sammenhæng mellem Bygholm Park og havnen.
Den grønne og blå sammenhæng skaber kvalitet til boligerne og de øvrige funktioner.

Vildsporet fortsættes videre mod øst til Inderhavnen og ud langs havnen til Sundet.

Fodgængere og cyklister opprioriteres. Det skal være let og trygt at færdes til fods og på cykel i midtbyen.

Kvarteret bevarer en naturlig sammenhæng med sydbyen.

Princip for "Grøn og blå struktur" og butiksområde

Handlinger for kvarteret:

Horsens Kommune

Boulevardkvarteret er et udviklings- og omdannelsesområde.
Kvarteret fungerer i dag som et big box område med biltrafik.

Omdannelsen af Kvickley-grunden og de gamle karreer med småerhverv skaber muligheden for at udvikle et nyt centerområde tæt på gågader og havneområdet.
Området skal udvikles med centerfunktioner, boliger og rekreative kvaliteter i form af grønne strøg og udnyttelse af åen.

I dag er butikkerne koncentreret overvejende omkring Høegh Guldbergsområdet. Via det nye bycenter skal dette område knyttes tættere sammen med gågadeområdet.
Ønskerne om at binde butiksområdet langs Høegh Guldbergs Gade sammen med gågade-området kan kun lade sig gøre ved at omlægge Niels Gyldingsgade.
Derfor laves en ny plan for infrastukturen, der ser på hele vejstrukturen i Horsens.

Det betyder bl.a., at biltrafikken ledes syd om boulevardkvarteret, med adgang til butiksområdet sydfra.
Høegh Guldbergs Gade skal fremover kun have få lyskryds, så fremkommeligheden bliver bedre.

Parkeringsforholdene harmoniseres, således at det er de samme regler, der gælder over hele Midtbyen. Der skal fx. arbejdes på, at der kan betales på "bagkant"på alle p-pladser. At der betales, når man kører væk igen - efter forbrug.
Private ejere af p-pladserne og kommunen skal sætte sig sammen og gøre det nemmere for brugerne.

Jungleloven råder i dag for fodgængere og cyklister i området. Det er utrygt at færdes især i området mellem Sundhedshuset og Bilka.
Planen for infrastrukturen skal rydde op i dette og skabe trygge fodgænger- og cykelstier gennem området.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden.
Hvis dette er teknisk og økonomisk muligt, skal åen og gaden udnyttes rekreativt for boliger og byliv.
Åen skal udformes, så gaden bliver en del af den klimaindsats, der skal håndtere de kommende års udfordringer med vand. Åen skal udformes som et kombineret rekreativt område og et forsinkelsesbassin. Der skal arbejdes med at kunne styre vandet i åen sammen med vandet i fjorden.

Vildsporet, der i dag løber fra Banegården til Kvickleygrunden, fortsættes mod øst mod Inderhavnen og ud langs havnen.
Langs Vildsporet knyttes rekreative tilbud til leg, bevægelse og ophold.

Midtbyen skal fortættes, og her skal bygges boliger. Op mod 2030 vokser kommunens indbyggertal med knap 16%, så der vil komme flere boliger i Midtbyen.

Boligerne skal være bymæssige, attraktive og kunne opfylde efterspørgslen på ejerlejligheder til 1 og 2 personer.

Der skal være rekreative arealer nær boligerne.

Dette kan opnåes ved at øge beplantningen i et grønt strøg ind fra Bygholm Park mod øst til Havnen.

Et grønt klimavenligt strøg med boliger / nybyggeri og en rekreativ udnyttelse af åen kan give kvarteret store kvaliteter.

Private grundejere / investorer:

Private ejere af p-pladser samarbejder om nye ensartede p-regler.

Investorer samarbejder med kommunen om at følge målene og holde høj kvalitet.


Projekter med topprioritet:

Ny plan for infrastruktur lader Boulevardområdet hænge sammen med Handelskvarteret og fremtidssikrer trafikforholdene.

Ny byplan for kvarteret danner nye karreer til nybyggeri, centerfunktioner og boliger. Kvarteret fortættes, især med boliger.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden.

En træbeplantning i et grønt strøg og en rekreativ udnyttelse af åen skal give kvarterets boliger og brugere kvalitet.

Vildsporet fortsættes. Fodgængere og cyklister opprioriteres.