Miljøvurdering

Miljøscreening for miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)' screenet Helhedsplanen for Hatting i forhold til en vurdering af, om planen kræver en miljøvurdering. Screeningen er foretaget på baggrund af lovbekendtgørelsens bilag 2.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og skal udarbejdes i de tilfælde, hvor man forventer, at et projekt eller en plan vil påvirke miljøet væsentligt.

Afgørelse af miljøscreening

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Naturbeskyttelse og grønt Danmarkskort
  • Bevaringsværdige bygninger
  • Fortidsminder
  • Arealreservationer- vej, sti, naturgas, højspændingsledninger
  • Trafik
  • Klimatilpasning og vandhåndtering
  • Landskab.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn
Planens hoveelementer består i strategier for bedre kontakt mellem byen og den omgivende natur og æstetisk samt funktionel opgradering af gaderum i bymidten. Dette skal ske i respekt for ovenævnte hensyn, som er nærmere beskrevet ovenfor. 

Afgørelse
Horsens Kommune har vurderet, at denne mellemformsplan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.