Midtbyen, som helhed

Mål for hele Midtbyen

Horsens Midtby skal være et dynamisk samlingspunkt for hele kommunen. Byen skal være multifunktionel - en vifte af bl.a. bolig-erhverv- handel- kultur- med mange forskellige anvendelser til byens borgere i alle aldre.

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Midtbyen skal tiltrække flere unge og flere ressourcestærke beboere.

Byen skal fortættes med især flere boliger og udvikles med nutidig byggeri og arkitektur.

Detailhandelen og kultur er omdrejningspunkter for handel og oplevelser i byen. Indsatserne koncentreres i et afgrænset område for at sikre størst effekt.

Byens to handelsområder skal hænge sammen. Der skal arbejdes med forløbet fra Søndergade-området via det kommende bycenter til Boulevard-området.

Infrastrukturen skal tilpasses byens vækst. Det skal være nemt at komme til og fra Midtbyen, nemt at parkere i bil og på cykel og sikkert at færdes til fods.

Fodgængere og cyklisme skal opprioriteres.

Beplantning skal gøre byen grønnere og mere bæredygtig.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.

Midtbyforbindelsen fra Banegården til Havnen er den vigtige sammenhæng gennem byen.

De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser

Kunst og arkitektur er en del af byens udvikling.

Handlinger for midtbyen, som helhed

Horsens Kommune:

Der udvikles nye boliger i Midtbyen af høj kvalitet. Der skal sikres et varieret botilbud både hvad angår pris, størrelse og ejerforhold. Dette skal sikre, at Midtbyen bliver et mangfoldigt boligområde for alle aldre og indkomster.

Midtby vinderforslag fra 2009

Der skal være boliger til den store gruppe med en eller to personer i husstanden.
Der skal laves gode, bymæssige rekreative arealer til boligerne, fx. i form af gårdsaneringer, hvor parkering samles i p-hus, og friarealerne benyttes til fællesarealer og nybyggeri.
Der skal iværksættes en indsats for plantning af træer i midtbyen.

Midtbyen skal fortættes. Flere beboere i byen giver mere liv. En tæt Midtby får mest ud af de værdifulde boligarealer, er bæredygtig, har et lavere energiforbrug, m.v.

Campusgrunden udbygges til et attraktivt uddannelsescenter med boliger til unge.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb.
Det nye bycenter skal være et centralt led i at få Handelskvarteret og Boulevardkvarteret til at hænge sammen.
Der skal arbejdes med forløbet fra Søndergade-området via det nye bycenter til Boulevard-området.

De to områder har forskellige udbud af varer. Det ene område har gågader med cafe og kulturliv, det andet område har parkeringspladser ved døren.

Der samarbejdes tæt og konstruktivt med BusinessHorsens for at styrke forholdene for detailhandlen, dels mht. indretning af gågaderne, samarbejde omkring events og dels med trafik- og parkeringsforhold.

I fremtiden skal de to områder knyttes sammen og opleves som et større område. Dette kræver, at trafikbarrieren fjernes mellem områderne.

Der skal laves en ny plan for byens infrastruktur.

Fodgængere og cyklisme opprioriteres. Det skal være nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i midtbyen.

Bæredygtighed og klimatilpasning indarbejdes i nye projekter.
Byen skal sikres imod de kommende års vandstigninger med en vifte af løsninger. Vandet kan for en del strømme i åbne render og trug på terræn.
Der tilbageholdes vand i åbne bassiner, vha. permeable belægninger, ved at udnytte Bygholm å og havnebassinerne som regnvandsbassiner, evt. suppleret med regnvandsbassiner under vejene, ved at tilpasse kapaciteten i kloakerne. Terrænet langs Bygholm å skal hæves, og områderne skal om muligt udnyttes til rekreative grønne områder.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden. Målet er en gade, hvor vandet håndteres og samtidigt udnyttes rekreativt til leg og ophold.

Arbejdet med at forbedre byrummene langs Midtbyforbindelsen fortsættes som en del af byudviklingen og som del af Områdefornyelsesprojektet.

Der stilles krav til arkitekturen og brug af kunstnere i arbejdet med byggeri og byrum.

Business Horsens:
Indgår i et tæt og konstruktivt samarbejde med kommunen
Informerer ud i deres netværk om samarbejdet, og hvad der aftales.
Arbejder parallelt i egen organisation med de emner, der er aftalt med kommunen.

Midtby-sparringsgruppe:
En gruppe af personer, valgt med baggrund i processen, mødes jævnligt for at sparre om udviklingen i byen.


Projekter med topprioritet:

Der udarbejdes og gennemføres en omlægning af infrastrukturen.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden.

Søndergade skal forskønnes.

Der etableres et uddannelsescenter på Campusgrunden.

Rådhuset omdannes til et bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb.

Midtbyen fortættes, og der etableres flere boliger i midtbyen.

Fodgængere og cyklister opprioriteres.

Der gennemføres en indsats for at plante flere træer i midtbyen.