Fritid og aktiviteter

Principper og indsatser

Hatting har i dag et rigt foreningsliv båret af en masse ildsjæle, som skaber aktiviteter, der gør byen attraktiv.

Fritidstilbud og aktiviteter i Hatting er præget af tre centrale udfordringer. Først og fremmest er det ikke særligt synligt hvad der sker i Hatting. Især tilflyttere, borgere som ikke har børn i skole/institution/lign. og nabobydele (Torsted) kan have svært ved at finde information. 

Dernæst er der behov for flere udendørs aktiviteter i/omkring Hatting, som taler til forskellige aldersgrupper og aktivitetsniveau.

Sidst men ikke mindst er der behov for, at tilføre nye faciliteter, såvel som styrke eksisterende faciliteter. Flere og målrettede aktiviteter skal understøtte princippet om bedre sammenhæng, og gøre det attraktivt, at færdes i og omkring Hatting. 

 

Eksisterende og uudnyttede områder i byen skal gentænkes. Særligt omkring hallen og skolens parkeringsplads bør der indrettes et fælles mødested, som kan fremme fællesskaberne i byen på tværs af foreninger og aldre.

Som en del af helhedsplanen er indarbejdet et område til en mulig placering til en ny hal. Hallen skal kunne rumme sportsaktiviteter, fællesskab, ophold og være mødested for alle byens borgere. 

Principperne for Strategi 4 - Fritid og aktiviteter er:

 1. Formidling
 2. Noget for enhver
 3. Nye og eksisterende tilbud/aktiviteter.

Principperne og de tilhørende indsatser er uddybet i det følgende.

Området

Helhedsplanens principper udspiller sig indenfor ovenstående områdeafgræsning. De udpegede aktiviteter ligger indenfor helhedsplanområdet.

Princip 1

Formidling

Det er afgørende, at borgerne ved hvor de skal finde information og blive opdateret på f.eks. kommende arrangementer og aktiviteter i byen. Det kræver et stort fokus på formidling og oplysning til borgerne.

Byen rummer en masse spændende fortællinger, og rundt i byen blomstrer borgerdrevne tiltag og arrangementer, som vi skal værne om og sikre år efter år.

Følgende indsatser gør sig gældende:

 • Skab et synligt informationsknudepunkt i bymidten med information til borgerne om arrangementer, aktiviteter og foreningsliv
 • Placér skilte langs stier som tydelige vejvisere med information 
 • Synliggør byens historie gennem fortællinger om Hattings oprindelse (landskab og bygninger).

 

Princip 2

Noget for enhver

Befolkningssammensætningen i Hatting er meget varieret. Det stiller naturligt mange forskellige krav til rammerne for udfoldelse og aktiviteter for børn, unge, voksne og seniorer. Byens aktiviteter skal derfor kunne tilbyde et varieret udbud af aktiviteter til bevægelse, leg, sansning, fordybelse og meget mere.

Følgende indsatser gør sig gældende:

 • Skab gode rammer for forskellige typer af aktiviteter
 • Tilpas aktiviteterne til forskellige aldersgrupper, så unge såvel som seniorer har ét eller flere steder i byen, tilpasset deres segment
 • Understøt fælles samlingsrum eller mødesteder, hvor man tværs af aldersgrupper og kvarterer kan mødes og nye fællesskaber opstå.

 

 

 

Princip 3

Eksisterende og nye tilbud/aktiviteter

Nye som eksisterende aktiviteter skal understøtte byens stærke sammenhold, og gøre det nemt for byens ildsjæle at igangsætte aktiviteter.

Et muligt nyt halprojekt, som i budget 2022 ønskes opstartet, kan give et foreningsmæssigt boost til Hatting, hvor tidssvarende rammer for forskellige aktiviteter, kan tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer. Samtidig kan en ny hal kombineres med andre funktioner og fællesskaber af varierende karakter, som gør det til et attraktivt sted for borgerne at være. Dertil kommer de mere uformelle og udendørs aktiviteter, som i en mindre skala kan bidrage positivt til byen. 

Følgende indsatser gør sig gældende:

 • Styrk eksisterende mødesteder, fritidsfaciliteter og aktiviteter
 • Gør plads til nye faciliteter.