Klagevejledning

Afgørelse: Ikke krav om miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at helhedsplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen kun fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan og ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i helhedsplanen. Forslaget kan læses her: https://horsens.cowiplan.dk/helhedsplaner/helhedsplan-soender-vissing/helhedsplan-for-soender-vissing/.

Kommunens afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8 stk. 1, nr.  3 kan påklages efter reglerne i Miljøvurderingsloven § 48, stk.3.

Efter miljøvurderingslovens § 58 stk. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Miljøvurderingslovens § 50. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Klageportalen finder du også på https://www.borger.dk og på https://virk.dk

Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer.

Du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune, Plan og By, Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, planogby@horsens.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter datoen for meddelelse, eller hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelse jf. Miljøvurderingslovens § 54.

Klagevejledning vedrørende forslag til helhedsplan

Byrådets vedtagelse af helhedsplan til offentliggørelse kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.