Visualiseringer

Visuel påvirkning

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af Natur- og byudviklingsplanen relevant at vurdere, hvilke forandringer området vil gennemgå ved en fuld udbygning af en ny bydel.

Derfor er der lavet volumenstudier og visualiseringer, som viser hvorvidt landskabet påvirkes af udbygningen af en ny bydel nord for Nørrestrand.

Undersøgelserne bygger på visualiseringer baseret på fotostandpunkter fra henholdsvis Backstagevejen bag Forum Horsens, samt Sundgårdsvej i Stensballe. Fotostandpunkterne er fastlagt ud fra en betragtning af, at disse to placeringer er de to steder, hvorfra Natur - og byudviklingsområdet er mest synligt fra Horsens by.

Kort med fotostandpunkt 1 og 2.

Fotostandpunkt 1 - Nuværende udsigt til Nørrestrand fra Backstagevejen bag Forum Horsens. Foto: Mikkel Barker.

Fotostandpunkt 1 - Udsigt til Nørrestrand fra Backstagevejen bag Forum Horsens med bebyggelse i brune og grå farver - POLYGON.

 

Fotostandpunkt 1 - Udsigt til Nørrestrand fra Backstagevejen bag Forum Horsens med bebyggelse i gule farver - POLYGON.

Konklusion

De landskabelige og oplevelsesmæssige kvaliteter i landskabet nord for Nørrestrand knytter sig i høj grad til den visuelle kontakt mellem landskab og vandflade. Det gælder såvel når landskabet opleves fra den sydlige side af Nørrestrand, som når man færdes i terrænet i området. Denne kvalitet suppleres lokalt med kvaliteter der knytter sig til de erosionsdale, der gennemskærer området fra nord til syd. Særligt når landskabet ses fra syd, opleves sammenhængen mellem landskab og vandflade, at knytte sig til hele den sydvendte skråning. Tilsvarende er der fra hele den sydvendte skråning udsigt over vandfladen.

En ændring af landskabsforholdene i form af bebyggelse, vil naturligt påvirke de kvaliteter som er beskrevet ovenfor.

Det vurderes, at når området nord for Nordre Strandvej bebygges, vil landskabsfladen blive mindre, og bebyggelsen vil danne en ny baggrund i landskabsbilledet. Det skrånende terræn betyder, at det ikke kun er selve byranden, men også bebyggelsen længere tilbage i området, der vil påvirke landskabet. Fra selve området, hvor det i dag især er oplevelsen fra Nordre Strandvej der har værdi, vil påvirkningen af de væsentligste oplevelseskvaliteter være mindre; hvor der friholdes arealer i tilknytning til dalene, så sammenhængen mellem landskabsformer nord og syd for vejen understreges her. Den eksisterende oplevelse af et ”uforstyrret landbrugslandskab vil blive påvirket af ny bebyggelse.

Bebyggelse af området nord for Nordre Strandvej bør udformes, så påvirkningen af landskabet bliver mindst muligt. En nænsom tilgang kan omfatte lav bebyggelse mod syd, brug af skærmende beplantning, og at trække bebyggelsen tilbage fra Nordre Strandvej, for derved at fastholde vejen som element i landskabet.

Fotostandpunkt 2 - Nuværende udsigt over Nørrestrand fra Sundgårdsvej, Stensballe.

Fotostandpunkt 2- udsigt over Nørrestrand fra Sundgårdsvej, Stensballe med bebyggelse i brune og grå farver.

Fotostandpunkt 2- udsigt over Nørrestrand fra Sundgårdsvej, Stensballe med bebyggelse i gule farver.