Projektområdet

Projektområdet ligger nord for naturområdet Nørrestrand i Horsens og er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 6,8 km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring Nørrestrand.

Området har med sin placering højt i landskabet en visuel forbindelse til Horsens by. Området strækker sig fra Egebjergvej i vest til Stensballevej og Værvej i øst. Området afgrænses mod nord af Gl. Århusvej, samt landsbyen Serridslev. Mod syd afgrænses området af naturområdet Nørrestrand.

Gældende planlægning i området

En del af projektområdet er allerede kommuneplanlagt til offentlige formål, hvor området udlægges til uddannelses-, sundheds-, sociale-, kulturelle-, administrative formål og foreningsaktiviteter. En anden del af området er udlagt til boligformål såsom helårsboliger, åben-lav, tæt-lav eller etageboliger med tilhørende nærrekreative arealer, samt en dagligvarebutik. Områderne grænser direkte op til Hansted Golfbane, dog med Gl. Aarhusvej som barriere imellem.

Derudover er der planlagt for området tættest på Nørrestrand, der skal fastholdes som bynært naturområde.

Udviklingsplanen ligger tæt ved den afgrænsede landsby Serritslev. Serritslev har ikke egentlige byfaciliteter, men der findes en kirke i landsbyen. Landsbyen ligger i landzone og er udlagt til blandet bolig og erhverv. Landsbyen må anvendes til blandet bolig og erhverv, herunder åben-lav bolig med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål.

Projektområdet anvendes i dag primært som landbrugsjord, med spredte gårdbebyggelser.

Den vestlige del af projektområdet er omfattet af kommuneplanen.

Hele udviklingsplanens område.

Projektområdet markeret med hvid priksignatur. Den grønne skravering viser den eksisterende landskabsfredning i området.

Områdets nærliggende naturområder.

Skole, daginstitution og fritidsaktiviteter

De nærmeste skoler er: Byskolen Fussingsvej, Langmarksvej , Egebjerg og Stensballe, som alle ligger indenfor en afstand af 2,6-5 km. Alle fire skoler har 0.-9. klassetrin. Derudover findes der privatskoler i Horsens Bymidte. Distriktsmæssigt hører området nord for Nørrestrand i dag delvist til Egebjerg skoledistrikt og delvist til Stensballe skoledistrikt.

Der findes en række daginstitutioner, 6-8 stk. i den nordlige kant af Horsens samt en institution i Egebjerg. Distriktsmæssigt hører området nord for Nørrestrand i dag delvist til daginstitutionsdistrikt Egebjerg og delvist til daginstitutionsdistrikt Stensballe.

Området er ligeledes delt i to socialdistrikter Søndergården og Lindehøj. De nærmeste ældreboliger ligger ved Lindehøj på Langmarksvej, Nørrevang i Stensballe og Egebakken i Egebjerg.

Idrætsfaciliteter findes i dag i de nærmeste boldbaner og haller: Egebjerghallen, Forum Horsens, Stensballehallen og Vesthallen. Forum Horsens har også gode svømmefaciliteter. Der findes golfbaner både i Stensballe, Hansted og ved Silkeborgvej, så der er adgang til hele 3 golfbaner indenfor 4 km fra området. Derudover er der let adgang til at bevæge sig i den nærliggende natur ved Nørrestrand og Hammersholm. Samtidig er der ikke langt til området omkring Store Hansted Å, Egebjerg Kær, Lund Kær og Østerkær for den vestlige ende af området samt Vær sø og Stensballe bjerge for den østlige ende af området.

Bymidte og Detailhandel

Området ligger ca. 2,5 km fra Horsens Bymidte i fugleflugtslinje, til sammenligning er der 3,5-4,0 km til de nyeste områder i Østerhåb og Tyrsted. Horsens Bymidte har naturligvis alle de nødvendige servicefaciliteter og detailhandelstilbud, som der er behov for. Bymidten har f.eks. en dækningsgrad på 160-170% for tøj, sko og øvrige udvalgsvarer, det betyder at Bymidten tiltrækker en del handel fra oplandet/regionen. Der ligger en række mindre bydelscentre i den nordlige kant af Horsens: Nørrebrogade, Flintebakken, Haldrupvej/Bygade i Stensballe i Egebjerg ligger der centerfunktioner ved indfaldsvejen med dagligvarebutikker.

Detailhandelsmæssigt tilhører området i dag også to forskellige oplande. Den østlige del af området hører til Stensballe mens den vestlige del hører til den nordvestlige del af Horsens. Dækningsgraden for dagligvarerbutikker er fin i begge oplande, mens dækningsgraden for udvalgsvarer er meget lav, hvilket primært skyldes nærheden til Horsens Bymidte.