Miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

Naturbeskyttelse og grønt Danmarkskort
Bevaringsværdige bygninger
Fortidsminder
Arealreservationer- vej, sti, naturgas, højspændingsledninger
Trafik
Klimatilpasning, og vandhåndtering
Landskab.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn
Planens hovedelementer består i strategier for bedre kontakt mellem byen og den omgivende natur og æstetisk samt funktionel opgradering af gaderum i bymidten. Dette skal ske i respekt for ovennævnte hensyn, som er nærmere beskrevet ovenfor.

Afgørelse
Horsens Kommune har vurderet, at denne mellemformsplan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.