Stier & forbindelser

Stier

Hatting er flere steder udfordret af smalle vejstrækninger. Det har, som byen har udviklet sig, bevirket et pres på de i forvejen ringe trafikale forhold for både cyklister og fodgængere. Der er meget få og typisk usammenhængende stiforløb flere steder i byen, og mange steder sker færdsel til fods eller på cykel i samme tracé som bilisterne.

Færdsel til og fra skole til fods eller på cykel er i dag også usikkert flere steder i byen, men gode og sikre stier kobler sig til byens grænse mod øst. 

Samlet set betyder det, at mange borgere i Hatting er tilbøjelige til at tage bilen fra A til B, da det forekommer mest sikkert. Der bør ses på potentialer for at forbedre de trafikale forhold.

Mod nord/nordøst er der meget få og ringe mulighed for at komme til Bygholm-området. Der bør skabes nye og sikre forbindelser for de bløde trafikanter til det nyopførte skovprojekt syd for Bygholm samt Bygholm Sø. Forbindelsen kan evt. sikres som del af krydset mellem Ny Hattingvej og Hattingvej.

 

Forbindelser

Mod Østerhåb/Torsted og Horsens Midtby
I 2021 anlagde man en ny supercykelsti som forlængelse af det daværende cykelstinet fra midtbyen og det gamle Torsted, ind til Hatting. Det betyder, at der nu er en sammenhængende cykel/gangforbindelse mellem bygrænsen til Hatting og Gl. Torsted samt midtbyen omkring Sønderbro-kvarteret. Det kunne være hensigtsmæssigt, hvis supercykelstien blev ført helt ind i Hatting.

Mod Nord/Nordvest - ådalen
Hatting ligger tæt på skønne naturområder, men mangler i høj grad gode rekreative forbindelser til områderne. I dag er der ingen sikre forbindelser for den bløde trafik til Bygholm Å området.