Byrum

Mål

Midtbyforbindelsen fra Banegården til Havnen er den vigtige sammenhæng gennem byen.

De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser

Kunst og arkitektur er en del af byens udvikling

Byrummenes udformning skal tilsammen afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

Når der arbejdes med byrummene skal der tages udgangspunkt i rummets særlige identitet, de eksisterende aktiviteter og karakteristika.

Renoveringen og fornyelse skal ske med høj kvalitet og utraditionelle og unikke løsninger, der udfordrer det forudsigelige og understøtter bylivet.

Kunst skal indtænkes i udformningen af byrum.
Det skal ske tidligt i processen, så det fra begyndelsen af projektet bliver vurderet hvordan og i hvilket omfang, kunst skal indtænkes i byrummets udformning.


Banegårdskvarteret er et bymæssigt boligkvarter.
Bylivet her har en anden karakter end f.eks. i Søndergade.

Byrummene i Banegårdskvarteret skal bidrage til, at der i Horsens Midtby er en mangfoldighed af byrum.

Skitse for arbejdet med Andreas Steenberg Plads

Samtidig skal byrummene i en by leve op til en række krav for at have en vis kvalitet. Alle krav kan dog ikke indfries i alle rum. Det drejer sig om:

Her skal være trygt. Både mht. trafik, til kriminalitet og vold og i forhold til ubehageligheder som forurening, støj og støv.

Man skal kunne gå komfortabelt, på gode flader, med noget at se på og opleve og med adgang for alle.

Man skal kunne stå, gerne i byrummets kantzoner med gode støttemuligheder.

Man skal kunne sidde. Sidde i solen, sidde med udsigt, sidde alene eller sammen.

Man skal kunne se. Have kig både kort og langt.

Man skal kunne tale sammen og høre normal tale.

Man skal have mulighed for bevægelse og aktiviteter.

Byrummet skal være i en behagelig skala og give mulighed for at nyde vejret.

Byrummet skal være smukt eller anderledes spændende.

Kvarterets identitet er at være et bymæssigt boligområde, et trafikknudepunkt og et kommende uddannelsescenter.

Kvarterets bebyggelse skaber store åbne byrum. Disse skal omdannes til frodige og grønne byrum. En bydel, der byder "Velkommen til Horsens".

Kongensgade skal styrkes som den centrale gade med byliv. Stuetagerne skal fortsat være aktive og kommercielle.

Det skal udnyttes, at kvarteret har en å, der løber igennem. Det skal være muligt at færdes langs og på tværs af åen.

Alle aldersgrupper skal inviteres til at bruge de offentlige rum rekreativt med siddepladser, leg m.v.

Man skal kunne færdes på kryds og tværs i kvarteret:

På tværs af den nye Andreas Steenbergs Plads.
Gående og cyklister ad den lukkede Marius Holsts Gade.
På tværs gennem Vitus Berings Park
På tværs med Vildsporet på det gl. havnespor.

Kunst skal indarbejdes i byrummene, hvor det er relevant. Dette kan ske som skulpturer, byudstyr, belægninger, på bygningerne, i vandet eller andet.