Planer og politikker

Kort med kommuneplanens rammer i Søvind

Kommuneplan og lokalplaner

Kommuneplanen sætter de overordnede rammer for arealanvendelsen i hele kommunen. Den samler en lang række emner i byer og det åbne land og ikke mindst samspillet mellem de to. Planen revideres hvert fjerde år og godkendes af byrådet. Den må ikke være strid de ”nationale interesser”, som Staten fastlægger. Nationale interesser er f.eks. kystnærhedszonen, lavbundsarealer og bevaringsværdige landskaber.

Hele området omkring Søvind er omfattet af kystnærhedszone.


Området syd for Søvind er udpeget som særligt værdifuldt landskab.

Området omkring Søvind Bæk er udpeget som lavbundsareal, der kan genoprettes, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Engene vest og syd for byen er også omfattet af flere naturudpegninger. Udpegningerne betyder, at områderne skal bevares eller udvikles under hensyn til formålet med udpegningerne. Især lavbundsareal, der kan genoprettes er en meget restriktiv udpegning. Områderne vil ikke kunne udnyttes til at opføre ny bebyggelse eller andre faste anlæg.

Rammer for lokalplanlægning
Området omkring Haldrupvej er udlagt til centerformål. Mod vest er der et erhvervsområde. Derudover er der 3 områder til offentlige formål og 8 rammer til boligformål.

Læs mere her: Kommuneplan 2021

Gældende lokalplaner

De ældre dele af Søvind er generelt ikke lokalplanlagt. Der er vedtaget 10 lokalplaner for Søvind, og derudover gælder der 2 partielle byplanvedtægter, som er ældre planer. To af lokalplanerne, S-114 og 7-2010 er ikke udnyttet til dato. De giver mulighed for udbygning med henholdsvis boliger og institution.

Se lokalplaner her

Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken, som har fået titlen ”Rum for mennesker”, er et dokument, der sætter retningen for kommunens arbejde med arkitektur i bred forstand, og for dialogen med borgere og erhvervsdrivende om dette.

Arkitekturpolitikken indeholder et dialogværktøj med 9 målsætninger under disse 3 overskrifter:

  1. Styrk hele Horsens
  2. Vær en god nabo
  3. Byg til hverdagslivet

Det kan anbefales at læse Arkitekturpolitikken her

 

 

 

Friluftsstrategi

Strategien rummer denne vision: 

Borgeren er i centrum for det gode friluftsliv i Horsens Kommune.

Sammen skaber vi rammerne for at udeliv kan blive en naturlig del af tilværelsen. Vi tilskynder alle borgere til at komme mere ud i hverdagen, i weekenden og i ferien.
Vi vil støtte, at flere borgere tilvælger muligheder for aktiviteter, leg og læring, bevægelse og ophold i rekreative grønne områder, og at flere borgere er oftere eller mere ude.

Den rummer og en række målsætninger og konkrete tiltag. 

Læs friluftsstrategien her

 

 

 

Biodiversitetsstrategi


Målsætninger og retningslinjer Horsens Kommunes overordnede mål er at standse tabet af biodiversitet. Biodiversitet skal tænkes ind på alle typer af arealer – fra egentlige naturarealer til små oaser i byrummet. Horsens Kommune vil styrke og prioritere indsatsen for en mangfoldig natur ved at:

I arbejdet med at øge biodiversiteten, skal der især være fokus på at:
• Sikre tilstrækkelig beskyttelse af gammel værdifuld natur
• Beskytte, forbedre og udvide den eksisterende natur
• Beskytte og forbedre sjældne og sårbare arters levesteder
• Skabe nye levesteder for vilde planter, svampe og dyr
• Genoprette små naturområder, som trædesten og spredningskorridorer
• Etablere flere større selvforvaltende naturområder

Biodiversitetsstrategien kan støtte op om tiltag i denne helhedsplan, hvor der er tænkt i at gøre plads til naturen. 

Læs Biodiversitetsstrategien her 

Klimaplan

Klimaplanen peger på hvilke konkrete klima-
tiltag, der skal sættes i gang for at sikre, at vi senest i 2030 er CO2-neutrale.

En meget ambitiøs målsætning med en kort tidsramme. 

Læs Klimaplanen her